Kontakty
 
DANĚ & ÚČETNICTVÍ Praha s.r.o.
 
IČ: 24682322
 
Bankovní spojení:
2701025461/2010
 
zapsána v OR
u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 165742
datum zápisu 31.5.2010
 
společnost evidovaná u Komory daňových poradců ČR
 
Web:
e-kurz-ucetnictvi.cz
e-kurzucetnictvi.cz
daupraha.cz
 
Kontaktní osoba:
JUDr. Hana Zouzalová
daňová poradkyně č. 5307
tel.: +420 732 841 893
dau@daupraha.cz
 

Obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") společnosti DANĚ & ÚČETNICTVÍ Praha s.r.o., IČ 24682322, sídlo Žerotínova 41, 130 00 Praha 3, dau@daupraha.cz, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165742 (dále jen "dodavatel"), společnost evidovaná u Komory daňových poradců ČR, jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") a upravují v souladu s ustanoveními občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s objednáním a zakoupením Internetového kurzu účetnictví (dále také jen "kurz") na internetových stránkách dodavatele www.e-kurzucetnictvi.cz (www.e-kurz-ucetnictvi.cz). Předmětem smlouvy mezi dodavatelem a pořizovatelem je dodání Internetového kurzu účetnictví.

 2. Internetovým kurzem účetnictví se dle těchto obchodních podmínek rozumí dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, ale je zasílán v elektronické podobě přes internet.

 3. Dodáním digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí 8 lekcí a 70 příloh, které tvoří kurz, dodávané v digitalizované podobě (pdf.) elektronickou cestou prostřednictvím e-mailové a internetové sítě. Kurz je zaměřen na účetnictví pro podnikatelské subjekty, tj. zejména právnické a fyzické osoby, které jsou podnikateli (účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.), daňovou evidenci a jednoduché účetnictví. Kurz je sepsán podle právního stavu účinného k 1.1.2021.

 4. Spotřebitelem je dle § 419 občanského zákoníku každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, anebo je-li smluvní stranou fyzická osoba, jež jedná při objednávání kurzu v rámci své podnikatelské činnosti, anebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy občanským zákoníkem, v tomto případě se však neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách) obsažených v občanském zákoníku a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.

 6. Pořizovatel si je vědom toho, že Internetový kurz účetnictví lze číst jen na některých technických zařízeních, a to na těch, která mají nezbytné softwarové vybavení, zejména pro čtení souborů ve formátu pdf. Jestliže pořizovatel nemá nezbytné softwarové vybavení, dodavatel není odpovědný za nemožnost stažení, zobrazení nebo čtení Internetového kurzu účetnictví.

 7. Objednávka pořizovatele odeslaná z internetových stránek dodavatele www.e-kurzucetnictvi.cz (www.e-kurz-ucetnictvi.cz) je návrhem na uzavření smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je pořizovateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Po odeslání objednávky pořizovatelem potvrdí dodavatel pořizovateli neprodleně elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou pořizovatel uvedl v objednávce, objednávku a spolu s tím pořizovateli zašle platební údaje a tím bude smlouva uzavřena. Od tohoto momentu mezi pořizovatelem a dodavatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 8. Odesláním objednávky pořizovatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je pořizovatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

 9. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách dodavatele www.e-kurzucetnictvi.cz (www.e-kurz-ucetnictvi.cz) a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce pořizovatelem.

 10. Cena kurzu činí 1.890,- Kč. Dodavatel není plátcem DPH. Kurzovné se hradí předem na bankovní účet dodavatele č. 2701025461/2010 spolu s variabilním symbolem, který bude pořizovateli zaslán v potvrzení jeho objednávky dodavatelem. Pokud si pořizovatel přeje fakturovat na společnost, sdělí ve své objednávce, na jakého odběratele má být fakturováno (přesný obchodní název, sídlo, IČ).

 11. Do 24 hodin po připsání úhrady ceny kurzu na účet dodavatele bude pořizovateli na jeho kontaktní e-mail, který uvedl v objednávce, zaslán Internetový kurz účetnictví tj. všech 8 lekcí a 70 příloh v elektronické podobě (pdf.) (digitální obsah, který není dodán na hmotném nosiči).

 12. Pořizovatel má možnost zaslat lektorovi zdarma jeden dotaz ohledně učiva každé z lekcí v rozsahu 600 znaků. Dotazy zasílá pořizovatel prostřednictvím formuláře na internetových stránkách dodavatele www.e-kurzucetnictvi.cz (www.e-kurz-ucetnictvi.cz). Odpověď na dotaz obdrží pořizovatel zpravidla do 3 pracovních dnů od odeslání dotazu. Pořizovatel má také nárok na 1 hodinu internetové účetní a daňové konzultace (v ceně 1.000,- Kč) s lektorem zdarma. Tato konzultace probíhá prostřednictvím e-mailové a internetové sítě. Lhůta pro uplatnění dotazů zdarma k jednotlivým lekcím a 1 hodiny internetové účetní a daňové konzultace zdarma činí 12 měsíců od zaplacení kurzu a je možné je uplatnit ode dne připsání úhrady ceny kurzu na účet dodavatele.

 13. Pořizovatel se zavazuje neposkytovat přístup k Internetovému kurzu účetnictví dalším osobám a nepořizovat kopie jakýchkoli dat obsažených v kurzu pro jiný účel než pro vlastní (osobní) potřebu výuky. Dále se zavazuje nepozměňovat a nerozšiřovat programovou strukturu kurzu. Pořizovatel bere na vědomí, že prodej, distribuce, kopírování a rozšiřování Internetového kurzu účetnictví je možná pouze s předchozím písemným souhlasem dodavatele. Při porušení těchto pravidel se pořizovatel vystavuje nebezpečí soudní žaloby o náhradu škody.

 

II. SPOTŘEBITEL

 1. Pořizovatel-spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředkem komunikace na dálku, neboť se dle § 1837 písm. l) občanského zákoníku jedná o dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s výslovným předchozím souhlasem pořizovatele-spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil pořizovateli-spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 2. Pořizovatel odesláním objednávky uděluje dodavateli svůj výslovný souhlas s dodáním digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči (Internetový kurz účetnictví, tj. 8 lekcí a 70 příloh kurzu) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pořizovatel-spotřebitel bere na vědomí, že dle § 1837 písm. l) občanského zákoníku nemá v tomto případě právo na odstoupení od smlouvy.

 3. V souladu s ustanovením § 1823 občanského zákoníku začne dodavatel s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti pořizovatele učiněné v textové podobě. Pořizovatel odesláním objednávky souhlasí, aby s poskytováním plnění bylo započato okamžitě, a tedy plnění bude poskytnuto ze strany dodavatele obratem po připsání příslušné platby na jeho bankovním účtu.

 4. Pořizovatel-spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z této smlouvy. Subjektem příslušným k řešení tohoto sporu je Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/) nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

III. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

 1. Práva z vadného plnění může pořizovatel uplatňovat písemně poštou na adrese sídla dodavatele DANĚ & ÚČETNICTVÍ Praha s.r.o., Žerotínova 41, 130 00 Praha 3, anebo e-mailem na dau@daupraha.cz.

 2. Délka záruční doby činí 24 měsíců a začíná běžet dnem připsání úhrady ceny Internetového kurzu účetnictví na účet dodavatele.

 3. Vzniklou závadu je nutno reklamovat bezodkladně, tzn. co nejdříve po jejím zjištění. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů pořizovatele, který je fyzickou osobou, je zajišťována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Dodavatel vystupuje v pozici "správce".

 2. Na vyřízení objednávky (tedy na uzavření smlouvy a plnění této smlouvy) potřebuje dodavatel od pořizovatele tyto údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo, telefonní číslo a e-mailová adresa (dále společně vše jen jako "osobní údaje"). Pořizovatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Osobní údaje poskytnuté pořizovatelem při objednávce Internetového kurzu účetnictví jsou nezbytné pro uzavření smlouvy, na plnění smluvních povinností: vyřízení objednávky, identifikaci bezhotovostních plateb, dodání Internetového kurzu účetnictví, na zodpovězení zdarma jednoho dotazu ohledně učiva každé z lekcí v rozsahu 600 znaků a na poskytnutí 1 hodiny internetové účetní a daňové konzultace, dále na fakturaci (vystavení daňových dokladů včetně nezbytných účetních operací) a ke splnění povinností vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy. Na výše uvedené účely se souhlas pořizovatele se zpracováním jeho osobních údajů nevyžaduje. Dodavatel nepoužije osobní údaje pořizovatele pro jiné než výše uvedené účely. Dodavatel nepředá osobní údaje pořizovatele dalšímu subjektu.

 3. Osobní údaje pořizovatele zpracovává dodavatel po dobu trvání smluvního vztahu a následně i po jeho ukončení podle archivačních lhůt uvedených v platných právních předpisech.

 4. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Osobní údaje budou zpracovány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. 

 5. Dodavatel poskytne pořizovateli na jeho žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu, maximálně do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Dodavatel informuje pořizovatele o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže požizovatel podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud pořizovatel nepožádá o jiný způsob. Dodavatel má právo požadovat dostatečné informace nezbytné k potvrzení totožnosti pořizovatele, aby nemohlo dojít k předání osobních údajů jiné osobě. Ve vztahu k jeho osobním údajům má pořizovatel následující práva:

 

Právo na přístup

Pořizovatel má právo získat od dodavatele potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účely zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby.

Dodavatel poskytne pořizovateli kopii zpracovávaných osobních údajů, které se ho týkají. Za další kopie na žádost pořizovatele může dodavatel účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže pořizovatel podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud pořizovatel nepožádá o jiný způsob. 

 

Právo na opravu

Pořizovatel má právo na to, aby dodavatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má pořizovatel právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Právo na výmaz ("právo být zapomenut")

Pořizovatel má právo na to, aby dodavatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, a dodavatel má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na dodavatele vztahuje

 

Právo na omezení zpracování

Pořizovatel má právo na to, aby dodavatel omezil zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • pořizovatel popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby dodavatel mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a pořizovatel odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • dodavatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale pořizovatel je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • pořizovatel vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody dodavatele převažují nad oprávněnými důvody pořizovatele. 

Pokud bylo zpracování omezeno podle prvního odstavce, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem pořizovatele, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Pořizovatel, který dosáhl omezení zpracování podle prvního odstavce, je dodavatelem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

 

Právo na přenositelnost údajů

Pořizovatel má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl dodavateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů, aniž by tomu dodavatel, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má pořizovatel právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo dodavatelem druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

Výkonem tohoto práva není dotčeno právo na výmaz. Tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

6. Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů pořizovatele

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí dodavatel toto porušení bez zbytečného odkladu pořizovateli. V oznámení se za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků popíše povaha porušení zabezpečení osobních údajů a uvedou se v něm přinejmenším informace a opatření:

 • jméno a údaje kontaktního místa, které může poskytnout bližší informace;
 • popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů;
 • popis opatření, která dodavatel přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

Oznámení pořizovateli se nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:

 • dodavatel zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování;
 • dodavatel přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody pořizovatele podle prvního odstavce se již pravděpodobně neprojeví;
 • vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě musí být pořizovatelé informováni stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření.

Jestliže dodavatel dotčenému pořizovateli porušení zabezpečení osobních údajů ještě neoznámil, může dozorový úřad po posouzení pravděpodobnosti toho, že dané porušení bude mít za následek vysoké riziko, požadovat, aby tak učinil, nebo může rozhodnout, že je splněna některá z podmínek uvedených ve třetím odstavci.

 

7. V případě, že má pořizovatel podezření, že jsou jeho osobní údaje zpracované neoprávněné, má právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky (https://www.uoou.cz/).

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pořizovatel tímto prohlašuje, že se plně seznámil s obsahem obchodních podmínek a s významem jednotlivých ujednání před podáním objednávky, a že veškerá ujednání obchodních podmínek jsou pro pořizovatele jasná, srozumitelná, přehledná a čitelná bez zvláštních obtíží či omezení, a že mu byla sdělena srozumitelným a jasným způsobem.

 2. Znění těchto obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat bez předchozího upozornění pořizovatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

 3. Vztahy mezi dodavatelem a pořizovatelem se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud.

 4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 29.1.2021.