Kontakty
 
DANĚ & ÚČETNICTVÍ Praha s.r.o.
 
IČ: 24682322
 
Bankovní spojení:
2701025461/2010
 
zapsána v OR
u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 165742
datum zápisu 31.5.2010
 
společnost evidovaná u Komory daňových poradců ČR
 
Web:
e-kurz-ucetnictvi.cz
e-kurzucetnictvi.cz
daupraha.cz
 
Kontaktní osoba:
JUDr. Hana Zouzalová
daňová poradkyně č. 5307
tel.: +420 732 841 893
dau@daupraha.cz
 

Osnova e-kurzu

Internetový kurz účetnictví je aktuální na rok 2021. Kurz obsahuje 8 lekcí a 70 příloh. 

Na konci každé lekce je připraven k procvičení znalostní test.

Součástí každé lekce kurzu je možnost zaslat lektorovi zdarma jeden dotaz k učivu dané lekce v rozsahu 600 znaků (bez stresu pro toho, kdo se stydí zeptat se před celou třídou). Odpověď na dotaz obdrží účastník zpravidla do 3 pracovních dnů od odeslání dotazu.

Na závěr, po ukončení studia, je v 8. lekci připraven závěrečný příklad k celému kurzu, který prakticky ověří Vaše nabyté znalosti. Tím získáte důležitou zpětnou vazbu Vašeho studia účetnictví.

Každý účastník má také nárok na 1 hodinu účetní a daňové konzultace (v ceně 1.000,- Kč) s lektorem ZDARMA.

 

1. LEKCE - právní předpisy, aktiva, pasiva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty

1.1.   PRÁVNÍ PŘEDPISY, ZÁKLADNÍ POJMY
  1.1.1.   JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ, PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE
  1.1.2.   FUNKCE A VÝZNAM ÚČETNICTVÍ
  1.1.3.   PRÁVNÍ PŘEDPISY
  1.1.4.   ZÁKLADNÍ POJMY
 1.1.4.1.    Účetní jednotka
 1.1.4.2.    Účetní zásady
 1.1.4.3.    Účetní období
 1.1.4.4.    Účetní knihy
 1.1.4.5.    Náležitosti účetních dokladů
 1.1.4.6.    Účetní zápisy
 1.1.4.7.    Rozsah vedení účetnictví
 
1.2.   AKTIVA, PASIVA, ROZVAHA
  1.2.1.   AKTIVA
  1.2.2.   PASIVA
  1.2.3.   DRUHY ROZVAH
  1.2.4.   ČLENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK ROZVAHY DO ÚČTŮ
  1.2.5.   ZOBRAZENÍ ÚČTU A ZOBRAZENÍ POHYBŮ NA ÚČTU
  1.2.6.   VLIVY ÚČETNÍCH OPERACÍ NA ROZVAHU
 1.2.6.1.    Změny jen v aktivech
 1.2.6.2.    Změny jen v pasivech
 1.2.6.3.    Přírůstek v aktivech i pasivech
 1.2.6.4.    Úbytek v aktivech i pasivech
 
1.3.   ÚČTY VÝSLEDKOVÉ
 
1.4.   OBRATOVÁ PŘEDVAHA
 
1.5.   TEST K 1. LEKCI - zadání a řešení
 

2. LEKCE - dlouhodobý majetek, zásoby

2.1.   DLOUHODOBÝ MAJETEK (ÚČTOVÁ TŘÍDA „0“)
  2.1.1.   POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU - skupina 04
  2.1.2.   TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ MAJETKU
  2.1.3.   ODPISY A OPRÁVKY MAJETKU - skupina 07 a 08
 2.1.3.1.   Majetek, který se neodpisuje
 2.1.3.2.   Daňové odpisy hmotného majetku
         2.1.3.2.1.   Rovnoměrné odpisy
         2.1.3.2.2.   Zrychlené odpisy
         2.1.3.2.3.   Mimořádné odpisy
         2.1.3.2.4.   Odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě
                           elektřiny ze slunečního záření
         2.1.3.2.5.   Méně obvyklé způsoby odpisování
 2.1.3.3.   Daňové odpisy nehmotného majetku
  2.1.4.   VYŘAZENÍ MAJETKU Z ÚČETNICTVÍ
 2.1.4.1.   Vyřazení majetku, který se neodpisuje
 2.1.4.2.   Vyřazení majetku, který se odpisuje
 
2.2.   ZÁSOBY (ÚČTOVÁ TŘÍDA „1“)
  2.2.1.   ÚČTOVÁNÍ O ZÁSOBÁCH
  2.2.2.   POŘÍZENÍ ZÁSOB
  2.2.3.   INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY
  2.2.4.   VYŘAZENÍ ZÁSOB
  2.2.5.   NEVYFAKTUROVANÉ DODÁVKY
  2.2.6.   ZÁSOBY NA CESTĚ
  2.2.7.   ÚČTOVÁNÍ O ZÁSOBÁCH VLASTNÍ ČINNOSTI
 
2.3.   TEST KE 2. LEKCI - zadání a řešení

 


3. LEKCE - krátkodobý finanční majetek, zúčtovací vztahy, cizí měna

3.1.   KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY
  (ÚČTOVÁ TŘÍDA „2“)
  3.1.1.   PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY V POKLADNĚ – účet 211
  3.1.2.   PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA ÚČTECH – účet 221
  3.1.3.   PENÍZE NA CESTĚ - PŘEVODY MEZI FINANČNÍMI ÚČTY – účet 261
  3.1.4.   CENINY – účet 213
  3.1.5.   KRÁTKODOBÉ DLUHY K ÚVĚROVÝM INSTITUCÍM – účet 231
  3.1.6.   KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI – skupina 24
  3.1.7.   KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK – skupina 25
 
3.2.   ZÚČTOVACÍ VZTAHY (ÚČTOVÁ TŘÍDA „3“)
  3.2.1.   POHLEDÁVKY – skupina 31
  3.2.2.   ZÁVAZKY – skupina 32
  3.2.3.   ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A INSTITUCEMI – skupina 33
  3.2.4.   ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ – skupina 34
 3.2.4.1.   Daň z příjmů – účet 341
 3.2.4.2.   Ostatní přímé daně – účet 342
 3.2.4.3.   Daň z přidané hodnoty – účet 343
 3.2.4.4.   Ostatní daně a poplatky – účet 345
  3.2.5.   POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY KE SPOLEČNÍKŮM – skupina 35 a 36
  3.2.6.   JINÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY – skupina 37
  3.2.7.   PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV A PASIV – skupina 38
 3.2.7.1.    Účty časového rozlišení – účty 381, 383, 384 a 385
 3.2.7.2.    Dohadné účty aktivní a pasivní – účty 388 a 389
  3.2.8.   OPRAVNÉ POLOŽKY K ZÚČTOVACÍM VZTAHŮM – účet 391
 
3.3.   MAJETEK A ZÁVAZKY V CIZÍ MĚNĚ
 
3.4.   TEST KE 3. LEKCI - zadání a řešení

 


4. LEKCE - kapitálové účty, dlouhodobé závazky, náklady a výnosy

4.1.   KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY (ÚČTOVÁ TŘÍDA „4“)
  4.1.1.   ZÁKLADNÍ KAPITÁL – účet 411
  4.1.2.   ÚČET INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE – účet 491
  4.1.3.   REZERVNÍ FOND – účet 421
  4.1.4.   DALŠÍ FONDY – skupina 42
  4.1.5.   VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VE SCHVALOVACÍM ŘÍZENÍ – účet 431
                    NEROZDĚLENÝ ZISK MINULÝCH LET – účet 428
                    NEUHRAZENÁ ZTRÁTA MINULÝCH LET – účet 429
  4.1.6.   REZERVY – skupina 45
  4.1.7.   DLOUHODOBÉ DLUHY K ÚVĚROVÝM INSTITUCÍM – účet 461
  4.1.8.   DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY – skupina 47
 
4.2.   NÁKLADY A VÝNOSY (ÚČTOVÁ TŘÍDA „5“ a „6“)
  4.2.1.   NÁKLADOVÉ ÚČTY
              4.2.1.1.    Daňové náklady
              4.2.1.2.    Nedaňové náklady
  4.2.2.   VÝNOSOVÉ ÚČTY
 
4.3.   PŘÍKLAD KE 4. LEKCI - zadání a řešení
 
4.4.   TEST KE 4. LEKCI - zadání a řešení
 

5. LEKCE - daňová soustava

5.1.   DAŇOVÁ SOUSTAVA
  5.1.1.   DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
              5.1.1.1.    Poplatník v paušálním režimu a paušální daň
  5.1.2.   DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
  5.1.3.   ZÁLOHY NA DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB
  5.1.4.   DAŇ SILNIČNÍ
  5.1.5.   DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
  5.1.6.   ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE S FINANČNÍM ÚŘADEM
  5.1.7.   ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
 
5.2.   TEST K 5. LEKCI - zadání a řešení
 

6. LEKCE - účetní uzávěrka a závěrka

6.1.   ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA
  6.1.1.   INVENTARIZACE
  6.1.2.   OPRAVNÉ POLOŽKY
  6.1.3.   ODPIS MAJETKU
  6.1.4.   KURZOVÉ ROZDÍLY
  6.1.5.   REZERVY
  6.1.6.   PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV A PASIV
 6.1.6.1.    Účty časového rozlišení
 6.1.6.2.    Dohadné účty aktivní a pasivní
  6.1.7.   UZAVŘENÍ ÚČTŮ
  6.1.8.   ÚČETNÍ VÝKAZY
 6.1.8.1.    Rozvaha
 6.1.8.2.    Výkaz zisku a ztráty
 6.1.8.3.    Příloha
 6.1.8.4.    Přehled o peněžních tocích (cash flow)
 6.1.8.5.    Přehled o změnách vlastního kapitálu
 6.1.8.6.    Ověření závěrky auditorem
 6.1.8.7.    Výroční zpráva
 6.1.8.8.    Zveřejňování účetní závěrky
 6.1.8.9.    Zpráva o platbách orgánům správy členského státu Evropské unie
                nebo třetí země
 6.1.8.10.  Zpráva o vztazích
 6.1.8.11.  Uvádění nefinančních informací
 6.1.8.12.  Propojené položky v rozvaze, výkazu zisku a ztráty a v přiznání k
                dani z příjmů právnických osob
  6.1.9.   ÚSCHOVA ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
 
6.2.   PŘÍKLAD K 6. LEKCI - zadání a řešení
 
6.3.   TEST K 6. LEKCI - zadání a řešení
 

7. LEKCE - mzdy

7.1.   ÚVOD DO MZDOVÉ AGENDY
  7.1.1.   MĚSÍČNÍ VÝPOČET MEZD, ZAÚČTOVÁNÍ MEZD A MĚSÍČNÍ MZDOVÉ VÝSTUPY
  7.1.2.   ROČNÍ MZDOVÉ VÝSTUPY
  7.1.3.   NÁHRADA MZDY PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
  7.1.4.   OSVČ - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
 
7.2.   TEST K 7. LEKCI - zadání a řešení
 

8. LEKCE - jednoduché účetnictví, daňová evidence, závěrečný příklad k celému e-kurzu

8.1.   JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ
        8.1.1.   ÚČETNÍ KNIHY JEDNODUCHÉHO ÚČETNICTVÍ
        8.1.2.   PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH
        8.1.3.   PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH
        8.1.4.   METODA PŘECHODU NA JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ
 
8.2.   DAŇOVÁ EVIDENCE
        8.2.1.   POSTUP PŘI PŘECHODU Z VEDENÍ ÚČETNICTVÍ NA DAŇOVOU EVIDENCI
        8.2.2.   POSTUP PŘI PŘECHODU Z DAŇOVÉ EVIDENCE NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
 
8.3   ZÁVĚREČNÝ PŘÍKLAD K CELÉMU KURZU
        8.3.1.   ZADÁNÍ
        8.3.2.   ŘEŠENÍ
 

9. PŘÍLOHY

9.1.     Směrná účtová osnova - příloha č. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
9.2.     Účtový rozvrh
9.3.     Třídění hmotného majetku do odpisových skupin - příloha č. 1 zákona
            č. 586/1992 Sb.
9.4.     Přihláška k registraci pro fyzické osoby
9.5.     Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
9.6.     Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti - příloha č. 1 k
            přiznání k dani z příjmů fyzických osob
9.7.     Výpočet dílčího základu daně z příjmů z nájmu a z ostatních příjmů -
            příloha č. 2 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob
9.8.     Výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí - příloha č. 3 k přiznání k dani z
            příjmů fyzických osob
9.9.     Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle
           § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb.
9.10.   Příloha k přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období pro
            poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona
            č. 586/1992 Sb.
9.11.   Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy
            ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně
            daňových nerezidentů ČR)
9.12.   Oznámení o vstupu do paušálního režimu
9.13.   Přihláška k registraci pro právnické osoby
9.14.   Přiznání k dani z příjmů právnických osob
9.15.   Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a
            nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb.
9.16.   Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu Přiznání k dani z příjmů
            právnických osob (Zápočet daně zaplacené v zahraničí metodou prostého
            zápočtu)
9.17.   Samostatná příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob (Přehled
            transakcí se spojenými osobami)
9.18.   Přiznání k dani silniční
9.19.   Roční sazby daně silniční u osobních automobilů, u návěsů a u ostatních
            vozidel
9.20.   Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou
            správu, považují za osoby povinné k dani - příloha č. 1 zákona č. 235/2004
            Sb.
9.21.   Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
9.22.   Seznam služeb podléhajícího první snížené sazbě daně - příloha č. 2 zákona
            č. 235/2004 Sb.
9.23.   Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně - příloha č. 2a zákona
            č. 235/2004 Sb.
9.24.   Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně - příloha č. 3
            zákona č. 235/2004 Sb.
9.25.   Seznam zboží podléhajících druhé snížené sazbě daně - příloha č. 3a
                         zákona č. 235/2004 Sb.
9.26.   Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti - příloha č. 4 zákona
            č. 235/2004 Sb.   
9.27.   Přiznání k dani z přidané hodnoty
9.28.   Kontrolní hlášení
9.29.   Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty
9.30.   Přiznání k dani z nemovitých věcí
9.31.   Přiznání k dani z hazardních her
9.32.   Přiznání ke spotřební dani (z minerálních olejů, lihu, piva, vína a
            meziproduktů)
9.33.   Přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků, ze surového tabáku, ze
            zahřívaných tabákových výrobků
9.34.   Přiznání k dani ze zemního plynu a některých dalších plynů, z pevných
            paliv, z elektřiny
9.35.   Inventurní seznam
9.36.   Přehled povinností jednotlivých kategorií účetních jednotek
9.37.   Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) - příloha č. 1 vyhlášky
            č. 500/2002 Sb.
9.38.   Rozvaha v plném rozsahu
9.39.   Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění - příloha č. 2 vyhlášky
     č. 500/2002 Sb.
9.40.   Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění v plném rozsahu
9.41.   Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění - příloha č. 3 vyhlášky 
     č. 500/2002 Sb.
9.42.   Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění v plném rozsahu
9.43.   Přehled o peněžních tocích - dle účetního standardu č. 023
9.44.   Přehled o peněžních tocích
9.45.   Přehled o změnách vlastního kapitálu
9.46.   Přihláška a evidenční list zaměstnavatele
9.47.   Hromadné oznámení zaměstnavatele
9.48.   Přihláška do registru zaměstnavatelů
9.49.   Oznámení o nástupu do zaměstnání
9.50.   Přihláška k pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy
     a nemoci z povolání
9.51.   Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
9.52.   Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele
9.53.   Přehled o výši pojistného
9.54a. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách
            na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění (na rok 2020)
9.54b. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách
            na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění (na rok 2021)
9.55a. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucí na základě
            zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a o sražené dani vybírané
            srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů (na rok 2020)
9.55b. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucí na základě
            zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a o sražené dani vybírané
            srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů (na rok 2021)
9.56.   Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
9.57.   Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob 
            ze závislé činnosti 
9.58.   Evidenční list důchodového pojištění
9.59.   Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
9.60.   Počet zaměstnanců
9.61.   Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů
9.62.   Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu
            záloh na pojistné (OSVČ zdravotní pojištění)
9.63.   Přehled o příjmech a výdajích OSVČ (sociální pojištění)
9.64.   Přehled o příjmech a výdajích - příloha č. 1 vyhlášky č. 325/2015 Sb.
9.65.   Přehled o příjmech a výdajích
9.66.   Přehled o majetku a závazcích - příloha č. 2 vyhlášky č. 325/2015 Sb.
9.67.   Přehled o majetku a závazcích
9.68.   Přiznání k dani z příjmů právnických osob - příloha k závěrečnému příkladu
9.69.   Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění - příloha k závěrečnému příkladu
9.70.   Rozvaha - příloha k závěrečnému příkladu